محورهای همایشگروه هدف و امتیاز برنامه دومین کنگره بین المللی صرع رضویکاربردهای PET-CT
گروه هدف و امتیاز برنامه دومین کنگره بین المللی صرع رضوینقش پزشکی هسته ای در درمان
گروه هدف و امتیاز برنامه دومین کنگره بین المللی صرع رضویمروری بر رئوس روشهای تشخیصی معمول پزشکی هسته ای