ساختار سازمانی همایش

هیئت مدیره کنگره
رییس همایش: جناب آقای دکتر قاسم سلطانی
دبیر علمی: جناب آقای دکتر رامین صادقی
دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر فرشاد امامی
 
کمیته اجرایی: 
جناب آقای دکتر غفارزاده گان
جناب آقای دکتر علیزاده
 
کمیته علمی:
جناب آقای دکتر محسن ساغری- رییس انجمن پزشکی هسته ای ایران
جناب آقای دکتر رامین صادقی-مدیر شورای راهبردی پزشکی هسته ای
جناب آقای دکتر فرشاد امامی-رییس بخش پزشکی هسته ای بیمارستان رضوی